GDPR 


BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Information till medlemmarna i brf Örnen i Malmö om behandling av personuppgifter


Dataskyddsförordningen (DSF) eller allmänna dataskyddsförordningen, mer känd som GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation, är en europeisk förordning med syftet att stärka och harmonisera skyddet för levande, fysiska personer inom EU vid hantering av personuppgifter. Den hindrar organisationer från att databehandla personuppgifter utan samtycke eller anledning. Förordningen antogs den 27 april 2016 och började gälla fullt ut den 25 maj 2018.


De personuppgifter som du lämnat i samband med att du  tecknat upplåtelseavtal eller överlåtelseavtal och beviljats medlemskap i Brf Örnen i Malmö kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att föreningen ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt gällande lagstiftning.


Det kan gälla avisering av årsavgiften, att föra medlemsförteckning och lägenhetsförteckning och annat som hör till den löpande förvaltningen.


Även personuppgifter som inhämtas under tiden du bor i föreningen kan komma att behandlas, såsom exempelvis uppgifter om betalningsförsummelser och underlag för ombyggnation av bostadsrätten. Dessa sparas under den tid som är nödvändig för eventuella rättsliga anspråk, som längst tio  år. Uppgifter i samband med störningar i boendet sparas som längst i tio år eller tills att bostadsrätten övergår till annan medlem, och kommer därefter raderas eller avidentifieras.


Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till förening som bostadsrättsföreningen är medlem i och företag som bostadsrättsföreningen samarbetar med i sin fastighetsförvaltning.


Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Detta får du utan kostnad om begäran sker i rimlig omfattning. Vid upprepade förfrågningar kan en avgift komma att tas ut.


Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas. Kontakta då styrelsen.