Föreningsstämma uppskjuten pga Covid-19

Nytt datum för Brf Örnens föreningsstämma 2020 är satt till den 8:e september kl. 19

Delägarna i Bostadsrättsföreningen Örnen i Malmö informeras härmed om uppskjuten stämma.

Årsstämman är uppskjuten pga Covid-19.

Årsstämma var planerad till den 19 maj men pga rådande läge med Covid-19 och de restriktioner som myndigheterna har infört, att max 50 personer får vistas tillsammans, har styrelsen beslutat att flytta årsstämman till hösten. Om läget är detsamma kommer vi att vidta åtgärder så stämman kan genomföras på ett säkert sätt för alla oss delägare.

Brf Örnens årsredovisning och revisions-berättelse är klara och underskrivna.

I nuläget så har folkhälsomyndigheten gjort en riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av Covid-19 som styrelsen kommer att följa.

”Händelser som sammanför många människor kan under vissa omständigheter ligga till grund för stor smittspridning. Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare”.

Läs mer på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Vänliga hälsningar
Styrelsen brf Örnen

Extrastämma den 17 september 2019

Fastställande av stadgeändringar på extra föreningsstämma

På föreningsstämman den 9 maj 2019 beslutades det enhälligt om stadgeändringar i sju olika paragrafer för att anpassa föreningens stadgar till normalstadgar enligt förändringar i lagstiftningen kring bostadsrätter. Bland annat preciseras det numera vad exakt som ingår i en bostadsrättshavares ansvar när det gäller fönster med dess olika delar och ytterdörrarna till lägenheten. Denna precisering underlättar kommunikationen och ersättningsmöjligheterna med hemförsäkringen vid olika form av skador. Det beslutades också om ändringar i kallelserutinen inför föreningsstämmor.

Stadgeändringarna fastställdes enhälligt på den extra föreningsstämman den 17 september 2019. Det deltog 16 medlemmar på extrastämman, varav 12 var röstberättigade.

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA i JUNI 2017

Brf Örnens ordförande klubba

Extra föreningsstämma torsdagen den 8 juni 2017, kl 19:00

Plats är i styrelserummet med ingång från Norra Skolgatan 9, i källaren. Du kan komma från gården eller från gatan.

Styrelsen har föreslagit att föreningen justerar vissa paragrafer i föreningens stadgar.

För detta krävs beslut av två föreningsstämmor. I samband med den ordinarie föreningsstämman den 20 april togs det första beslutet kring stadgejusteringarna. Beslutet var enhälligt positivt till att anta de föreslagna stadgejusteringarna.

Läs dagordningen och ändringsförslagen i de bifogade PDF-filerna.

Besked om deltagande lämnas till styrelsen senast den 6 juni, i styrelsens brevlåda eller på föreningens e-postadress.

Extra Stamma 2017

Stadgeandringar 2017_1

 

Från Föreningsstämman i april 2017

FRÅN FÖRENINGSSTÄMMAN ÅR 2017

Brf Örnens föreningsstämma den 20 april 17 i Stadshusets restaurang med ingång från Torpgatan.

Årets föreningsstämma hölls inte som vanligt de senaste åren i lokalen ”Fisketorget” utan i den stora delen av personalmatsalen. Anledningen till detta var det stora antalet deltagare – totalt ett 50-tal personer, varav 32 var röstberättigade delägare.

Eva Glimhed valdes till stämmoordförande och Ermin Sadikovic till hennes protokollförare. Eva svingade ordförandeklubban med sedvanlig schvung och energi; eftersom det inte fanns några motioner från delägarna på årets stämma kunde formaliteterna avslutas på en timme.

Brf Örnens ordförandeklubba

Ordförande Pia Sjöstrand redogjorde för årets viktigaste händelser i föreningen. Avgiften höjdes inte för andra året i rad – den senaste avgiftshöjningen genomfördes 2015-01-01 med 2 procent. I slutet av året trädde det uppdaterade K2 regelverket i kraft och som en konsekvens av detta bokfördes föreningens ränteswapar till marknadsvärdet. Totalt har föreningen amorterat 4,5 miljoner kronor under de senaste två åren. Föreningen har gjort en bra omförhandling av sina försäkringskostnader och kunnat pressa ner dessa. På vissa lån har räntan kunnat sänkas från nästan 13 procent för ett antal års sedan – vilket var situationen i slutet på 1990-talet – till dagens rekordlåga räntesats på 0,2 procent.

Den sista stora målningsetappen av de vita betongelementen på innergårdarna avslutades under året. (Ett litet hörn återstår att göra vid.) Just nu undersöker styrelsen och vår tekniska förvaltare det fortsatta behovet av fasadunderhåll, främst grunder och puts. Underhållsarbetet kommer att äga rum, som det ser ut idag, kanske först under 2018. Övernattningslägenheten är fortsatt populär. Den har en beläggning av ungefär 30 procent av årets dagar, och det får ses som en hög efterfrågan.

Eftersom det har skett en del förändringar i de ”mönsterstadgar” som reglerar en bostadsrättsförenings inre arbete, hade styrelsen föreslagit ändringar och tillägg i fem paragrafer. Ändringarna och tilläggen rör bland annat besluten om andelstal, kallelse inför föreningsstämma, förtydligande av fullmakt, om möjligheten för en icke-medlem att delta i en föreningsstämma och om tillhandahållande av förslag till stadgeändringar inför stämman. I och med godkännandet av stadgeändringarna på föreningsstämman är stadgarna ännu inte ändrade. Det behövs en ytterligare föreningsstämma, och styrelsen skall försöka få den till stånd innan sommaren inträder.

Efter godkännande av årsredovisningen och val av nästa års styrelse kunde mötesdeltagarna ta del av en trevlig matstund med en god matbit och trevligt mingel med styrelsen och sina grannar.

Föreningsstämman 2017 – information från styrelsen

Kallelse och möteshandlingar till 2017-års föreningsstämma har delats ut till alla delägare i brevlådorna.

Motioner

Det har inte inkommit några motioner till årets förenings-stämma.

Allt material som kommer att behandlas på föreningsstämman finns alltså i det dokument som utdelats till samtliga delägare.

Anmälan

Det går att anmäla sig till stämman genom att lägga ifylld talong från möteshandlingarna i styrelsens brevlåda i passagen vid den stora ingången mot Spångatan, eller genom att maila direkt till styrelsen. Anmäl senast söndagen den 16 april 2017 och ange namn, lägenhetsnummer samt hur många personer som kommer. (Antal personer för att styrelsen skall kunna beställa förtäring.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningsstämma 2017

Föreningsstämman 2017  hålls vecka 16, torsdagen den  20 april kl 19:00.

Det går att skriva motioner kontinuerligt under hela verksamhetsåret och lämna in till styrelsen. Det är motionsstopp inför föreningsstämman den 1 april 2017. Du kan använda den elektroniska motionen på hemsidan under rubriken Medlemmar eller lägga din motion i styrelsens brevlåda i portingången vid Spångatan 16.

FÖRENINGSSTÄMMA 2013

2013 års föreningsstämma kommer att hållas torsdagen den 11 april kl 19.00. Lokal kommer att meddelas senare.

Motioner kan lämnas t o m den 3 februari 2013 till styrelsen. Du kan lägga din motion i styrelsens brevlåda i passagen vid den stora grinden mot Spångatan. Kallelse med anmälningsblankett och möteshandlingar kommer att delas ut senast två veckor före föreningsstämman.