Stadgeändring 2019

På föreningsstämman den 9 maj 2019 gjordes det några mindre stadgeändringar för att anpassa stadgarna till normalstadgar. Bland annat preciseras det i de nya stadgeförslagen vad exakt som ingår i en bostadsrättshavares ansvar när det gäller fönster med dess olika delar och ytterdörrarna till lägenheten. Denna precisering underlättar kommunikationen och ersättningsmöjligheterna med hemförsäkringen vid olika form av skador. (Stadgeändringarna måste fastställas på en extra föreningsstämma innan de blir giltiga. De kommer då att läggas upp på hemsidan.)

Extra föreningsstämma

Brf Örnens ordförande klubba

Kort rapport från den extra föreningsstämman i juni 2017 (stadgejustering)

Inför årets föreningsstämma hade styrelsen föreslagit justeringar i våra stadgar för att anpassa dem till en förändrad lagstiftning på bostadsrättsområdet. För att kunna genomföra stadgeändringar krävs beslut av två föreningsstämmor, därav denna extra stämma den 8 juni 2017. Beslutet på föreningsstämman den 20 april var enhälligt och så var det även på denna extrastämma.

De stadgeparagrafer som justerades är §§ 8, 16, 18, 30 och 34 och handlar bland annat om

  • Årsavgift och beräkning
  • Kallelse till föreningsstämma
  • Ombud och biträde
  • Styrelsens åligganden
  • Revisionsberättelsen

Eftersom lagstiftningen kräver längre förberedelsetider inför den årliga föreningsstämman kommer de framtida stämmorna troligtvis att få flyttas fram någon månad i almanackan.

Den extra föreningsstämman gick snabbt och smidigt (tog bara tjugo minuter) och Eva Glimhed svingade som vanligt ordförandeklubban elegant och effektivt. Det är dock litet synd, att bara tretton röstberättigade deltagare var med på extrastämman.

 

AVGIFT I SAMBAND MED ANDRAHANDSUTHYRNING

Styrelsen har beslutat att fr.o.m. februari 2016 ta ut en avgift för andrahandsupplåtelse av lägenhet.

Avgiften för 2016 uppgår till 10 % av gällande prisbasbelopp 44 300 kronor, vilket innebär en årlig avgift om 4 430 kronor eller 369 kronor per påbörjad kalendermånad.

Avgiften betalas av bostadsrättshavaren som upplåter sin lägenhet i andra hand.

Mer om avgiften går att läsa i bostadsrättsföreningens nya stadgar § 9, vilka registrerades av Bolagsverket 2016-01-08.

9 § Överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse

Avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter beslut av styrelsen. Avgiften får årligen uppgå till högst 10 % av gällande prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av kalendermånad räknas som hel månad. Avgiften betalas av bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand.

Brf Örnens stadgar

Blankett för andrahandsuthyrning

Föreningens nya stadgar

Brf Örnen har nya stadgar

Måndagen den 23 november 2015 hölls så den andra extra föreningsstämman för att besluta om våra nya stadgar.

Tidigare under hösten ordnade styrelsen ett informationsmöte i frågan och i början av november hölls den första extra föreningsstämman, då stadgeändringsförslaget tillstyrktes.

De nya stadgarna är antagna
De nya stadgarna är antagna

Måndagens föreningsstämma hölls i styrelserummet med ingång från Norra Skolgatan 9. Det var sammanlagt 15 mötesdeltagare närvarande; av dessa hade 12 rösträtt och mötet beslutade enhälligt, att anta de föreslagna nya stadgarna.

Gå till sidan med de nya stadgarna: Brf Ornen Malmo Stadgar 2015

Fortsatt arbete med föreningens nya stadgar

Extra föreningsstämma i Brf Örnen

stadgarFöreningen höll en extra föreningsstämma tisdagen den 3 november 2015 på Stadshusets servering. Alltmedan EU-migranter höll ett utomhusmöte på den norra sidan av stadshuset höll föreningen den första extrastämman av två för att besluta om den föreslagna stadgeändringen. Femton röstberättigade delägare och två medföljande delägare deltog i den extra stämman.

Ordförande Pia Sjöstrand informerade om motiven för stadgeändringen. Tankarna kring stadgeändringen väcktes redan för mer än ett år sedan i styrelsen. De stadgar som vi har idag är nu över tio år gamla och det har kommit nya regler och paragrafer beträffande bostadsrättsföreningar. Det finns bland annat nya regler för den ekonomiska redovisningen och andrahandsuthyrningen av lägenheter. Bostadsrättsjuristen Christina Fregne som styrelsen anlitar har helt radikalt föreslagit att i stället för att lappa och laga de gamla stadgarna skulle föreningen besluta om helt nya och moderna mönsterstadgar. Stadgarna kan kompletteras med särskilda ordnings- och trivselregler.

Det har redan hållits ett informationsmöte i september då Christina deltog och gjorde en bra genomgång av stadgeförslaget.

Stadgeförslaget behandlades avsnitt för avsnitt på stämman och antogs enhälligt. Det ställdes några frågor kring beräkningen av varje lägenhets andel i föreningens tillgångar i händelse av att föreningen skulle lösas upp och gå i likvidation.

Ärendegången fortsättningsvis är nu att dagens mötesprotokoll måste justeras i vanlig ordning. Därefter sammankallar styrelsen ytterligare en extra föreningsstämma för att delägarna skall kunna ta ett slutgiltigt beslut om stadgeändringen.

Från informationsmötet om stadgeändring

Christina Fregne från Jurideko höll i informationen om de föreslagna stadgeändringarna
Christina Fregne från Jurideko höll i informationen om de föreslagna stadgeändringarna

Styrelsen har föreslagit att vår bostadsrättsförening antar nya stadgar under 2015. Varför ändra stadgarna? Föreningens nuvarande stadgar har gällt i ungefär tio år, och de behöver moderniseras och anpassas till nu gällande lagstiftning. Det har hänt mycket under de senaste tio åren när det gäller lagstiftningen kring bostadsrätter, försäkringsbolagens praxis och hyresnämndernas beslut. Samtidigt förtydligas vissa avsnitt så att stadgarna ska utgöra ett bättre stöd för alla parter. För att anta de nya stadgarna måste sedan beslut tas av två extra föreningsstämmor. Kallelser till dessa kommer efter det genomförda informationsmötet.

Informationsmötet hölls torsdagen den 17 september på den ”vanliga” träffpunkten på Stadshusets restaurang på Torpgatan. Mötet hölls i den mindre lokalen Fisketorget och det kom sammanlagt 31 delägare och styrelsemedlemmar.

Christina Fregne, jurist inom området bostadsrättsjuridik har hjälpt styrelsen att formulera ett nytt och modernt stadgeförslag. I stället för att ”lappa och laga” på de gamla stadgarna föreslog hon således att vi skall anta helt nya stadgar. Viktiga punkter som har förtydligats är bostadsrättshavarens (= delägarens) rättigheter och skyldigheter och var gränsen går mellan ansvaret för den egna lägenheten och var föreningens ansvar tar vid för fastigheten och dess installationer. Användingen av bostadsrätten har förtydligats med tanke på andrahandsuthyrning och inneboende samt vilka risker det finns med att kunna förverka rätten till bostaden.

Det ställdes många frågor kring stadgeändringsförslagen och även frågor kring själva förhållandena i bostadsrätten. Styrelsen kommer att behandla de senare frågorna och återkomma med information.