Fortsatt arbete med föreningens nya stadgar

Extra föreningsstämma i Brf Örnen

stadgarFöreningen höll en extra föreningsstämma tisdagen den 3 november 2015 på Stadshusets servering. Alltmedan EU-migranter höll ett utomhusmöte på den norra sidan av stadshuset höll föreningen den första extrastämman av två för att besluta om den föreslagna stadgeändringen. Femton röstberättigade delägare och två medföljande delägare deltog i den extra stämman.

Ordförande Pia Sjöstrand informerade om motiven för stadgeändringen. Tankarna kring stadgeändringen väcktes redan för mer än ett år sedan i styrelsen. De stadgar som vi har idag är nu över tio år gamla och det har kommit nya regler och paragrafer beträffande bostadsrättsföreningar. Det finns bland annat nya regler för den ekonomiska redovisningen och andrahandsuthyrningen av lägenheter. Bostadsrättsjuristen Christina Fregne som styrelsen anlitar har helt radikalt föreslagit att i stället för att lappa och laga de gamla stadgarna skulle föreningen besluta om helt nya och moderna mönsterstadgar. Stadgarna kan kompletteras med särskilda ordnings- och trivselregler.

Det har redan hållits ett informationsmöte i september då Christina deltog och gjorde en bra genomgång av stadgeförslaget.

Stadgeförslaget behandlades avsnitt för avsnitt på stämman och antogs enhälligt. Det ställdes några frågor kring beräkningen av varje lägenhets andel i föreningens tillgångar i händelse av att föreningen skulle lösas upp och gå i likvidation.

Ärendegången fortsättningsvis är nu att dagens mötesprotokoll måste justeras i vanlig ordning. Därefter sammankallar styrelsen ytterligare en extra föreningsstämma för att delägarna skall kunna ta ett slutgiltigt beslut om stadgeändringen.

Lämna ett svar