EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA i JUNI 2017

Brf Örnens ordförande klubba

Extra föreningsstämma torsdagen den 8 juni 2017, kl 19:00

Plats är i styrelserummet med ingång från Norra Skolgatan 9, i källaren. Du kan komma från gården eller från gatan.

Styrelsen har föreslagit att föreningen justerar vissa paragrafer i föreningens stadgar.

För detta krävs beslut av två föreningsstämmor. I samband med den ordinarie föreningsstämman den 20 april togs det första beslutet kring stadgejusteringarna. Beslutet var enhälligt positivt till att anta de föreslagna stadgejusteringarna.

Läs dagordningen och ändringsförslagen i de bifogade PDF-filerna.

Besked om deltagande lämnas till styrelsen senast den 6 juni, i styrelsens brevlåda eller på föreningens e-postadress.

Extra Stamma 2017

Stadgeandringar 2017_1

 

Föreningsstämman 2017 – information från styrelsen

Kallelse och möteshandlingar till 2017-års föreningsstämma har delats ut till alla delägare i brevlådorna.

Motioner

Det har inte inkommit några motioner till årets förenings-stämma.

Allt material som kommer att behandlas på föreningsstämman finns alltså i det dokument som utdelats till samtliga delägare.

Anmälan

Det går att anmäla sig till stämman genom att lägga ifylld talong från möteshandlingarna i styrelsens brevlåda i passagen vid den stora ingången mot Spångatan, eller genom att maila direkt till styrelsen. Anmäl senast söndagen den 16 april 2017 och ange namn, lägenhetsnummer samt hur många personer som kommer. (Antal personer för att styrelsen skall kunna beställa förtäring.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningsstämma 2017

Föreningsstämman 2017  hålls vecka 16, torsdagen den  20 april kl 19:00.

Det går att skriva motioner kontinuerligt under hela verksamhetsåret och lämna in till styrelsen. Det är motionsstopp inför föreningsstämman den 1 april 2017. Du kan använda den elektroniska motionen på hemsidan under rubriken Medlemmar eller lägga din motion i styrelsens brevlåda i portingången vid Spångatan 16.

Fortsatt arbete med föreningens nya stadgar

Extra föreningsstämma i Brf Örnen

stadgarFöreningen höll en extra föreningsstämma tisdagen den 3 november 2015 på Stadshusets servering. Alltmedan EU-migranter höll ett utomhusmöte på den norra sidan av stadshuset höll föreningen den första extrastämman av två för att besluta om den föreslagna stadgeändringen. Femton röstberättigade delägare och två medföljande delägare deltog i den extra stämman.

Ordförande Pia Sjöstrand informerade om motiven för stadgeändringen. Tankarna kring stadgeändringen väcktes redan för mer än ett år sedan i styrelsen. De stadgar som vi har idag är nu över tio år gamla och det har kommit nya regler och paragrafer beträffande bostadsrättsföreningar. Det finns bland annat nya regler för den ekonomiska redovisningen och andrahandsuthyrningen av lägenheter. Bostadsrättsjuristen Christina Fregne som styrelsen anlitar har helt radikalt föreslagit att i stället för att lappa och laga de gamla stadgarna skulle föreningen besluta om helt nya och moderna mönsterstadgar. Stadgarna kan kompletteras med särskilda ordnings- och trivselregler.

Det har redan hållits ett informationsmöte i september då Christina deltog och gjorde en bra genomgång av stadgeförslaget.

Stadgeförslaget behandlades avsnitt för avsnitt på stämman och antogs enhälligt. Det ställdes några frågor kring beräkningen av varje lägenhets andel i föreningens tillgångar i händelse av att föreningen skulle lösas upp och gå i likvidation.

Ärendegången fortsättningsvis är nu att dagens mötesprotokoll måste justeras i vanlig ordning. Därefter sammankallar styrelsen ytterligare en extra föreningsstämma för att delägarna skall kunna ta ett slutgiltigt beslut om stadgeändringen.

FORTSATT UNDERHÅLLSARBETE HÖSTEN 2015

Målning på Lilla gården

Föreningen fortsätter nu med målningsarbetena under hösten. Det är Lilla gården som står på tur för en uppfräschning av de vita partierna i balkonger och andra konstruktioner. Styrelsen räknar med att tiden kommer att räcka till under den korta tid som återstår av målningssäsongen. Den Stora gården måste anstå till nästa år eftersom den tar cirka 10 veckor i anspråk.

Arbetena påbörjas vecka 37- i början av september. Hela arbetet inklusive tvättning beräknas ta ungefär 5 veckor. Arbetet på Lilla gården är planerat att kunna ske helt med lift och rörliga ställningar. Väggmålningen är inte inkluderad i underhållsarbetet.

Alla delägare med balkonger och uteplatser på Lilla gården kommer att bli berörda av tvättnings- och målningsarbetet och måste se till att tömma och skydda möbler, markiser och annat.

Denna information har delats ut i brevlådorna till direkt berörda lägenheter och har även anslagits på föreningens anslagstavla.

Ny informationsbroschyr

Välkommen som fastighetsägare

Styrelsen i brf Örnen har producerat en fyrasidig informationsbroschyr om vad det innebär att vara fastighetsägare/delägare i en bostadsrättsförening. Broschyren kommer att delas ut till gamla och nytillkomna delägare i föreningen och kan även läsas här på nyhetssidan och permanent på sidan INFORMATION/Ny medlem i Brf Örnen Malmö.

Välkommen som fastighetsägare i brf Örnen

Info om SVT-play på datorn och TV-avgift

TV-avgift

Radiotjänst
Det har dykt upp en fråga kring TV-avgift och datorer och vi tänkte  försöka förtydliga informationen kring detta.

För det första, TV-avgift och TV-licens är samma sak. ”TV-avgift” är bara ett modernare namn. TV-avgiften är en skatt på innehav av tv-mottagare. En tv-mottagare är den antennkabelanslutning som sitter i TV-apparater, vissa TV-kort på datorer och digitalboxar som gör att den signal du får från antennkabeln kan bli en bild. Skatten är först och främst till för att finansiera ”Public Service”-kanalerna.

Vanliga datorer med internetuppkoppling har vanligtvis inte TV-kort. Där strömmas t.ex. SVT-play från internet med vanlig internettrafik och detta är du inte skyldig att betala TV-avgift för. Men det ska väl också tilläggas att utan finanser från TV-avgiften skulle inte våra reklamfria kanaler finnas.

Lagen om TV-avgift utformades långt innan internets tid och kan därför inte innefatta Webb-TV än eftersom det inte finns en bra lösning på hur det ska finansieras. SVT-play finansieras idag av de som betalar TV-avgift, men eftersom fler och fler väljer att konsumera SVT-program genom datorn ser SVT ett problem med framtida finansiering. Till dags dato finns ingen lösning färdig.

Så, för att sammanfatta:

  1. Juridiskt sett betalar du inte TV-avgift för att få titta på SVT:s program utan det är för själva innehavet av TV-mottagaren.
  2. SVT-play på datorn = TV-avgift behövs inte
  3. Innehav av TVmottagare = TV-avgift obligatorisk
  4. Mer info om SVT-play här