Planerat underhåll 2017 – fasadarbeten på Mjölnare- och Spångatan

Årets planerade underhållsarbete av våra fastigheter omfattar fasadarbeten på Mjölnaregatan och Spångatan.

Med början i vecka 34 (slutet av augusti) och under ca 10 veckor framåt skall de putsade fasaderna med adresser Mjölnaregatan 4-6-8 och Spångatan 12 renoveras. Även träfönstren kommer att målas samtidigt. Arbetet kräver att ställningar monteras.

Det är Stoby Måleri AB som utför underhållsarbetet åt föreningen.

Löpande information sätts upp i de berörda trapporna och på föreningens anslagstavla vid stora grinden mot Spångatan. Information finns också på vår hemsida www.ornen.nu.

Det kommer att bli fint till hösten!
Del av putsad fasad mot Spångatan.

 

 

Extra föreningsstämma

Brf Örnens ordförande klubba

Kort rapport från den extra föreningsstämman i juni 2017 (stadgejustering)

Inför årets föreningsstämma hade styrelsen föreslagit justeringar i våra stadgar för att anpassa dem till en förändrad lagstiftning på bostadsrättsområdet. För att kunna genomföra stadgeändringar krävs beslut av två föreningsstämmor, därav denna extra stämma den 8 juni 2017. Beslutet på föreningsstämman den 20 april var enhälligt och så var det även på denna extrastämma.

De stadgeparagrafer som justerades är §§ 8, 16, 18, 30 och 34 och handlar bland annat om

  • Årsavgift och beräkning
  • Kallelse till föreningsstämma
  • Ombud och biträde
  • Styrelsens åligganden
  • Revisionsberättelsen

Eftersom lagstiftningen kräver längre förberedelsetider inför den årliga föreningsstämman kommer de framtida stämmorna troligtvis att få flyttas fram någon månad i almanackan.

Den extra föreningsstämman gick snabbt och smidigt (tog bara tjugo minuter) och Eva Glimhed svingade som vanligt ordförandeklubban elegant och effektivt. Det är dock litet synd, att bara tretton röstberättigade deltagare var med på extrastämman.

 

NYTT BREDBANDSAVTAL

NYTT BREDBANDSAVTAL

Under våren har styrelsen undersökt förutsättningar och villkor på bredbandsmarknaden. Efter den genomlysningen beslutades det att föreningen skulle förlänga avtalet med Bredbandsbolaget och samtidigt uppgradera kapaciteten till nytta och glädje för delägarna.

Det förlängda avtalet trädde i kraft den 1 juni 2017. Uppkopplingen är nu på 250Mbit/s nedströms och 100 Mbit/s uppströms. Bredbandet ingår som tidigare i månadsavgiften och finns tillgänglig i alla lägenheter. Det finns också möjlighet att mot en extra månadskostnad teckna ett tilläggsavtal med Bredbandsbolaget med hastigheten 1 Gbit/s nedströms och uppströms. I avtalet ingår också en router kostnadsfritt som klarar av den nya hastigheten bra.

Kontakta Bredbandsbolaget på telnr 0770-111 700 för mera information.

Föreningsstämman 2017 – information från styrelsen

Kallelse och möteshandlingar till 2017-års föreningsstämma har delats ut till alla delägare i brevlådorna.

Motioner

Det har inte inkommit några motioner till årets förenings-stämma.

Allt material som kommer att behandlas på föreningsstämman finns alltså i det dokument som utdelats till samtliga delägare.

Anmälan

Det går att anmäla sig till stämman genom att lägga ifylld talong från möteshandlingarna i styrelsens brevlåda i passagen vid den stora ingången mot Spångatan, eller genom att maila direkt till styrelsen. Anmäl senast söndagen den 16 april 2017 och ange namn, lägenhetsnummer samt hur många personer som kommer. (Antal personer för att styrelsen skall kunna beställa förtäring.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÖDA SOPBILAR

RenoNords miljöbil – kommer att synas fr o m april 2017.

LITEN ÄNDRING AV SOPHÄMTNINGEN

VA Syd har ett nytt avtal med Malmö kommun om hämtningen av organiskt avfall och restavfall. Det är RenoNorden, som från och med 1 april 2017 hämtar detta avfall. De har röda miljöbilar, om någon skulle undra. Avfallet töms dock som vanligt fortfarande tisdagar och fredagar hos oss. Övriga sorteringsfraktioner töms som tidigare av RagnSells.

Föreningsstämma 2017

Föreningsstämman 2017  hålls vecka 16, torsdagen den  20 april kl 19:00.

Det går att skriva motioner kontinuerligt under hela verksamhetsåret och lämna in till styrelsen. Det är motionsstopp inför föreningsstämman den 1 april 2017. Du kan använda den elektroniska motionen på hemsidan under rubriken Medlemmar eller lägga din motion i styrelsens brevlåda i portingången vid Spångatan 16.

Höjd hyra kontra bibehållen avgift

HYRESHÖJNINGAR MEN INGA AVGIFTSHÖJNINGAR
Det stod i lokaltidningen häromdagen (SDS, 25 januari 2016) att hälften av de lokala hyresförhandlingarna i Malmö är avklarade.  Ur artikeln: ”Hyresgästföreningen och Kanslihuset som representerar cirka hälften av de privata fastighetsägarna i stan, har kommit överens. Det innebär snitthöjningar på 0,85 procent från den 1 april i år. Det är mindre än hälften av Kanslihustes krav på 1,9 procentiga höjningar redan från den 1 januari i år. Överenskommelsen innebär att snittet på höjningen för de cirka 15 000 hyreslägenheterna blir 0,85 procent från den första april. En lägenhet som idag kostar 6 000 kronor i månanden blir 51 kronor dyrare per månad efter den första april.”

Det tål att påpekas, att Brf Örnen har skötts så väl under föregående år, att styrelsen inte behövde höja avgifterna för 2016. Eftersom vi som delägare ansvarar för föreningens fastigheter och sköter driften och underhållet av dessa till självkostnadspris kan vi periodvis klara oss utan avgiftshöjningar.

AVGIFT I SAMBAND MED ANDRAHANDSUTHYRNING

Styrelsen har beslutat att fr.o.m. februari 2016 ta ut en avgift för andrahandsupplåtelse av lägenhet.

Avgiften för 2016 uppgår till 10 % av gällande prisbasbelopp 44 300 kronor, vilket innebär en årlig avgift om 4 430 kronor eller 369 kronor per påbörjad kalendermånad.

Avgiften betalas av bostadsrättshavaren som upplåter sin lägenhet i andra hand.

Mer om avgiften går att läsa i bostadsrättsföreningens nya stadgar § 9, vilka registrerades av Bolagsverket 2016-01-08.

9 § Överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse

Avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter beslut av styrelsen. Avgiften får årligen uppgå till högst 10 % av gällande prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av kalendermånad räknas som hel månad. Avgiften betalas av bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand.

Brf Örnens stadgar

Blankett för andrahandsuthyrning