Föreningsstämma uppskjuten pga Covid-19

Nytt datum för Brf Örnens föreningsstämma 2020 är satt till den 8:e september kl. 19

Delägarna i Bostadsrättsföreningen Örnen i Malmö informeras härmed om uppskjuten stämma.

Årsstämman är uppskjuten pga Covid-19.

Årsstämma var planerad till den 19 maj men pga rådande läge med Covid-19 och de restriktioner som myndigheterna har infört, att max 50 personer får vistas tillsammans, har styrelsen beslutat att flytta årsstämman till hösten. Om läget är detsamma kommer vi att vidta åtgärder så stämman kan genomföras på ett säkert sätt för alla oss delägare.

Brf Örnens årsredovisning och revisions-berättelse är klara och underskrivna.

I nuläget så har folkhälsomyndigheten gjort en riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av Covid-19 som styrelsen kommer att följa.

”Händelser som sammanför många människor kan under vissa omständigheter ligga till grund för stor smittspridning. Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare”.

Läs mer på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Vänliga hälsningar
Styrelsen brf Örnen

Stadgeändring 2019

På föreningsstämman den 9 maj 2019 gjordes det några mindre stadgeändringar för att anpassa stadgarna till normalstadgar. Bland annat preciseras det i de nya stadgeförslagen vad exakt som ingår i en bostadsrättshavares ansvar när det gäller fönster med dess olika delar och ytterdörrarna till lägenheten. Denna precisering underlättar kommunikationen och ersättningsmöjligheterna med hemförsäkringen vid olika form av skador. (Stadgeändringarna måste fastställas på en extra föreningsstämma innan de blir giltiga. De kommer då att läggas upp på hemsidan.)

Rekordmånga motioner till årets föreningsstämma (2018)

Inte på många år har så många som åtta motioner lämnats in av engagerade delägare till årets föreningsstämma. Bakom de åtta motionerna står sju olika delägare, varav två har lämnat in två motioner vardera.

Motionerna berör vitt skilda områden inom föreningens verksamhetsfält.

I två motioner föreslås att den sedan länge nedlagda Relaxen återigen väcks till liv, antingen som relaxavdelning med bastu eller som ett hobbyrum. En delägare efterlyser vägledning och striktare regler för när på dygnet och vilka veckodagar som man skall få renovera i den privata lägenheten. En gemensam grill av något slag vore bra att ha på en av innergårdarna. Det behövs någon form av skydd för de små barnen som leker på innergårdarna; den vattenfyllda fontänen kan utgöra en fara för dem liksom de sex branta källarnedgångarna. En delägare efterlyser också en tydligare jourfunktion, till exempel telefonnummer till vaktmästare, när något allvarligt som i detta fall ett inbrott har inträffat.

En av källarnedgångarna vaktas av Arbetarhustrun.

Själva föreningsstämman hölls en härligt plötslig sommarkväll den 19 april. Förutom formalia, som klarades av i snabb takt med fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet för den avgående styrelsen upptogs mycket av den nästan två timmar långa stämman av motionsgenomgångarna och diskussioner av motionernas innehåll och motionärernas olika förslag. Sammanfattningsvis kan sägas, att det så småningom utkristalliserades olika utrednings- och kostnadsberäkningsförslag till den nya styrelsen. Detta gäller bland annat för översynen av föreningens jourtjänster vid krissituationer, till exempel ett inbrott hos en delägare. Styrelsen fick också i uppdrag att ta in offerter på säkerhetsdörrar i första hand till altanerna och i andra hand på balkongerna. En översyn av barnsäkerheten på de tre innergårdarna ska också göras liksom av regler för när störande renoveringsarbete får bedrivas.

Det tillsattes också en arbetsgrupp som ska inventera den befintliga men ej använda relaxlokalen och göra en kostnadsberäkning för ett iordningsställande av den.

Årets föreningsstämma var som sagt intressant ur flera olika synvinklar. Därför är det litet synd att bara 29 av 167 röstberättigade delägare eller 17 % deltog i stämman. Det är ju föreningsstämman som granskar styrelsens arbete och förvaltningen av våra fastigheter och användningen av avgifterna, så det borde egentligen intressera fler att dels få insyn i vad som egentligen händer i föreningen och dels själva också påverka utvecklingen för sig själv och sina grannar.

Extra föreningsstämma

Brf Örnens ordförande klubba

Kort rapport från den extra föreningsstämman i juni 2017 (stadgejustering)

Inför årets föreningsstämma hade styrelsen föreslagit justeringar i våra stadgar för att anpassa dem till en förändrad lagstiftning på bostadsrättsområdet. För att kunna genomföra stadgeändringar krävs beslut av två föreningsstämmor, därav denna extra stämma den 8 juni 2017. Beslutet på föreningsstämman den 20 april var enhälligt och så var det även på denna extrastämma.

De stadgeparagrafer som justerades är §§ 8, 16, 18, 30 och 34 och handlar bland annat om

  • Årsavgift och beräkning
  • Kallelse till föreningsstämma
  • Ombud och biträde
  • Styrelsens åligganden
  • Revisionsberättelsen

Eftersom lagstiftningen kräver längre förberedelsetider inför den årliga föreningsstämman kommer de framtida stämmorna troligtvis att få flyttas fram någon månad i almanackan.

Den extra föreningsstämman gick snabbt och smidigt (tog bara tjugo minuter) och Eva Glimhed svingade som vanligt ordförandeklubban elegant och effektivt. Det är dock litet synd, att bara tretton röstberättigade deltagare var med på extrastämman.

 

Från Föreningsstämman i april 2017

FRÅN FÖRENINGSSTÄMMAN ÅR 2017

Brf Örnens föreningsstämma den 20 april 17 i Stadshusets restaurang med ingång från Torpgatan.

Årets föreningsstämma hölls inte som vanligt de senaste åren i lokalen ”Fisketorget” utan i den stora delen av personalmatsalen. Anledningen till detta var det stora antalet deltagare – totalt ett 50-tal personer, varav 32 var röstberättigade delägare.

Eva Glimhed valdes till stämmoordförande och Ermin Sadikovic till hennes protokollförare. Eva svingade ordförandeklubban med sedvanlig schvung och energi; eftersom det inte fanns några motioner från delägarna på årets stämma kunde formaliteterna avslutas på en timme.

Brf Örnens ordförandeklubba

Ordförande Pia Sjöstrand redogjorde för årets viktigaste händelser i föreningen. Avgiften höjdes inte för andra året i rad – den senaste avgiftshöjningen genomfördes 2015-01-01 med 2 procent. I slutet av året trädde det uppdaterade K2 regelverket i kraft och som en konsekvens av detta bokfördes föreningens ränteswapar till marknadsvärdet. Totalt har föreningen amorterat 4,5 miljoner kronor under de senaste två åren. Föreningen har gjort en bra omförhandling av sina försäkringskostnader och kunnat pressa ner dessa. På vissa lån har räntan kunnat sänkas från nästan 13 procent för ett antal års sedan – vilket var situationen i slutet på 1990-talet – till dagens rekordlåga räntesats på 0,2 procent.

Den sista stora målningsetappen av de vita betongelementen på innergårdarna avslutades under året. (Ett litet hörn återstår att göra vid.) Just nu undersöker styrelsen och vår tekniska förvaltare det fortsatta behovet av fasadunderhåll, främst grunder och puts. Underhållsarbetet kommer att äga rum, som det ser ut idag, kanske först under 2018. Övernattningslägenheten är fortsatt populär. Den har en beläggning av ungefär 30 procent av årets dagar, och det får ses som en hög efterfrågan.

Eftersom det har skett en del förändringar i de ”mönsterstadgar” som reglerar en bostadsrättsförenings inre arbete, hade styrelsen föreslagit ändringar och tillägg i fem paragrafer. Ändringarna och tilläggen rör bland annat besluten om andelstal, kallelse inför föreningsstämma, förtydligande av fullmakt, om möjligheten för en icke-medlem att delta i en föreningsstämma och om tillhandahållande av förslag till stadgeändringar inför stämman. I och med godkännandet av stadgeändringarna på föreningsstämman är stadgarna ännu inte ändrade. Det behövs en ytterligare föreningsstämma, och styrelsen skall försöka få den till stånd innan sommaren inträder.

Efter godkännande av årsredovisningen och val av nästa års styrelse kunde mötesdeltagarna ta del av en trevlig matstund med en god matbit och trevligt mingel med styrelsen och sina grannar.

Föreningsstämman 2017 – information från styrelsen

Kallelse och möteshandlingar till 2017-års föreningsstämma har delats ut till alla delägare i brevlådorna.

Motioner

Det har inte inkommit några motioner till årets förenings-stämma.

Allt material som kommer att behandlas på föreningsstämman finns alltså i det dokument som utdelats till samtliga delägare.

Anmälan

Det går att anmäla sig till stämman genom att lägga ifylld talong från möteshandlingarna i styrelsens brevlåda i passagen vid den stora ingången mot Spångatan, eller genom att maila direkt till styrelsen. Anmäl senast söndagen den 16 april 2017 och ange namn, lägenhetsnummer samt hur många personer som kommer. (Antal personer för att styrelsen skall kunna beställa förtäring.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningsstämma 2017

Föreningsstämman 2017  hålls vecka 16, torsdagen den  20 april kl 19:00.

Det går att skriva motioner kontinuerligt under hela verksamhetsåret och lämna in till styrelsen. Det är motionsstopp inför föreningsstämman den 1 april 2017. Du kan använda den elektroniska motionen på hemsidan under rubriken Medlemmar eller lägga din motion i styrelsens brevlåda i portingången vid Spångatan 16.

Rapport från föreningsstämman 2016

Brf Örnens föreningsstämma 2016

Årets föreningsstämma hölls torsdagen 21 april 2016, några veckor senare än föreningsstämmorna normalt brukade hållas. Anledningen till senareläggningen är föreningens nya stadgar, antagna under hösten 2015. Motionstiden har i de nya stadgarna flyttats fram till den första april från att tidigare ha varit den siste januari. Delägarnas motioner och styrelsens besvarande av motionerna kommer fortsättningsvis att anslås på anslagstavlorna i trapphusen, men inte läggas med i årsberättelsen.

Det var mellan 44-45 anmälda röstberättigade delägare till stämman; tyvärr kom bara 35, motsvarande cirka 20 procent av samtliga lägenheter. De som kom hälsades varmt välkomna av föreningens ordförande Pia Sjöstrand och leddes med sedvanlig bravur och pondus genom dagordningen av mötets ordförande Ewa Glimhed. Protokollförare Sven-Arne Sjöstrand höll flyhänt i pennan. Vår förvaltare Agne Johansson, Frontnine, ser ljust på den ekonomiska framtiden för föreningen.

Under 2015 avslutades den mångåriga renoveringsprocessen av Tornhuset med försäljning av den tredje lägenheten.

Stämmans presidium. Ewa och Sven-Arne lyssnar uppmärksamt på en föredragning.
Stämmans presidium. Ewa och Sven-Arne lyssnar uppmärksamt på en föredragning.

Frontnine förväntar sig ett förbättrat ränteläge framåt och Agne lovordade också den avgående styrelsen för sitt stora engagemang och den skickliga förvaltningen av föreningens fastighetsbestånd.
Kassaflödesanalysen ser bra ut för föreningen – under 2015 var det fyra miljoner kronor mer i ingående kassaflöde än under 2014. (Dan Lövgren från vår tekniske förvaltare Örehus deltog också i stämman.)

Pia meddelade, att styrelsen hade förväntat sig ett planerat nollresultat i 2015 års bokslut, men några förargliga reparationsbehov av maskiner i slutet av 2015 spräckte denna planering. 2016 års avgift har ännu inte höjts, utan styrelsen avvaktar utvecklingen av ränte- och lånesituationen. Trots mycket låg inflation höjs tyvärr driftskostnaderna för föreningen, då olika aktörer på marknaden inte drar sig för att lägga på höjda kostnader.

Efter beslutet om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen och val av den nya styrelsen efter valberedningens förslag vidtog fika och en stunds trevligt mingel i personalrestaurangen på Stadskontoret, där föreningsstämman som vanligt hölls.

*

I samband med en frågestund under och efter stämman kunde Pia också svara på frågor om underhåll och Jan Niskala om bredbandet. Det stora underhållsarbetet som nu i dagarna har påbörjats på den östra gården och som beräknas ta cirka tio veckor kostar i runda tal 800 000 kronor. Då ingår inte någon renovering av de två ”änglaväggarna” även om dessa är tämligen slitna vid detta laget. Eftersom de är konstverk, måste en särskild renovering företas med hjälp av konstnärerna själva.

Jan Niskala från styrelsen kunde hålla med en frågeställare om att vårt bredband är långsamt och svajigt ibland, särskilt vid toppbelastningstider på kvällar och helger. Det är också oklart, om svajigheten beror på bredbandsleverantören Bredbandsbolaget, eller på att ”luften är tjock” med trådlös kommunikation i vår närhet så här i mitten av Malmö. Styrelsen har frågan aktuell inför framtida omförhandling av eventuell bredbandsleverantör.