Föreningens nya stadgar

Brf Örnen har nya stadgar

Måndagen den 23 november 2015 hölls så den andra extra föreningsstämman för att besluta om våra nya stadgar.

Tidigare under hösten ordnade styrelsen ett informationsmöte i frågan och i början av november hölls den första extra föreningsstämman, då stadgeändringsförslaget tillstyrktes.

De nya stadgarna är antagna
De nya stadgarna är antagna

Måndagens föreningsstämma hölls i styrelserummet med ingång från Norra Skolgatan 9. Det var sammanlagt 15 mötesdeltagare närvarande; av dessa hade 12 rösträtt och mötet beslutade enhälligt, att anta de föreslagna nya stadgarna.

Gå till sidan med de nya stadgarna: Brf Ornen Malmo Stadgar 2015

Från informationsmötet om stadgeändring

Christina Fregne från Jurideko höll i informationen om de föreslagna stadgeändringarna
Christina Fregne från Jurideko höll i informationen om de föreslagna stadgeändringarna

Styrelsen har föreslagit att vår bostadsrättsförening antar nya stadgar under 2015. Varför ändra stadgarna? Föreningens nuvarande stadgar har gällt i ungefär tio år, och de behöver moderniseras och anpassas till nu gällande lagstiftning. Det har hänt mycket under de senaste tio åren när det gäller lagstiftningen kring bostadsrätter, försäkringsbolagens praxis och hyresnämndernas beslut. Samtidigt förtydligas vissa avsnitt så att stadgarna ska utgöra ett bättre stöd för alla parter. För att anta de nya stadgarna måste sedan beslut tas av två extra föreningsstämmor. Kallelser till dessa kommer efter det genomförda informationsmötet.

Informationsmötet hölls torsdagen den 17 september på den ”vanliga” träffpunkten på Stadshusets restaurang på Torpgatan. Mötet hölls i den mindre lokalen Fisketorget och det kom sammanlagt 31 delägare och styrelsemedlemmar.

Christina Fregne, jurist inom området bostadsrättsjuridik har hjälpt styrelsen att formulera ett nytt och modernt stadgeförslag. I stället för att ”lappa och laga” på de gamla stadgarna föreslog hon således att vi skall anta helt nya stadgar. Viktiga punkter som har förtydligats är bostadsrättshavarens (= delägarens) rättigheter och skyldigheter och var gränsen går mellan ansvaret för den egna lägenheten och var föreningens ansvar tar vid för fastigheten och dess installationer. Användingen av bostadsrätten har förtydligats med tanke på andrahandsuthyrning och inneboende samt vilka risker det finns med att kunna förverka rätten till bostaden.

Det ställdes många frågor kring stadgeändringsförslagen och även frågor kring själva förhållandena i bostadsrätten. Styrelsen kommer att behandla de senare frågorna och återkomma med information.

Grundbultarna i en bostadsrätt

Bostadsrätterna är en rikstäckande service- och intresseorganisation för Sveriges bostadsrättsföreningar. Med 6.000 föreningar som medlemmar är det också den största bostadsrättsorganisationen. Utöver dessa finns även 15.000 bosparare. Bostadsrätterna bildades 1921 och hade redan då som mål att göra det enklare och stödja sina medlemsföreningar.

På deras hemsida http://www.bostadsratterna.se/ finns många intressanta uppslag för den intresserade. I en artikel  behandlar föreningen de grundprinciper som gäller för bostadsrätter: