BRF ÖRNENS TV-UTBUD BLIR DIGITALT DEN 8 SEPTEMBER 2020

Com Hem går helt över till digitala sändningar för 1,6 miljoner anslutna hushåll. Övergången sker den 8 september 2020. Alla analoga kanaler, även FM-radio via TV-uttaget avslutas då.

Det går redan nu att ändra till digital TV. Com Hem rekommenderar detta.

Det finns mera information på comhem.se/digitalisering.

Om du fortfarande har analog mottagning på din hemma-TV kommer du att se en informationstext som börjar rulla i TV-rutan från mitten av augusti. Om du inte ser någon sådan informationstext betyder det, att du redan har digital mottagning. Då behöver du inte göra någonting. Du kan också leta upp den speciella Com Hem-kanalen på din TV. Den har oftast nummer 777. Den kan bara ses om man redan har digital mottagning. Om du fortfarande inte har digital mottagning kan du göra något av följande för att ändra till digital-TV:All information finns samlad på comhem.se/digitalisering.

Det går att anlita en personlig tekniker mot en fast kostnad av 399 kronor (efter 50 procent RUT-avdrag). Se mera information om detta på www.hemfixare.se eller telefonnummer 0770-220 717.

Com Hems Kundservice kan ge begränsad hjälp/hänvisningar på telefonnummer 90 222.

Boende från 65 år får även ett brev hemskickat med utförlig information om hur de ändrar till digital-TV.

En fullständig information från Com Hem finns i denna pdf-fil: Den 8 september 2020 blir ditt TV-utbud helt digitalt.

Förpackningar

HJÄLP MED ÅRETS JULKLAPPSKARTONGER OCH FÖRPACKNINGAR

Det finns nu flera extra containrar för årets julkappsförpackningar och -kartonger. De står vid ”skrubben” på ”mellangården” på den sida som vetter mot Spångatan!

Extrastämma den 17 september 2019

Fastställande av stadgeändringar på extra föreningsstämma

På föreningsstämman den 9 maj 2019 beslutades det enhälligt om stadgeändringar i sju olika paragrafer för att anpassa föreningens stadgar till normalstadgar enligt förändringar i lagstiftningen kring bostadsrätter. Bland annat preciseras det numera vad exakt som ingår i en bostadsrättshavares ansvar när det gäller fönster med dess olika delar och ytterdörrarna till lägenheten. Denna precisering underlättar kommunikationen och ersättningsmöjligheterna med hemförsäkringen vid olika form av skador. Det beslutades också om ändringar i kallelserutinen inför föreningsstämmor.

Stadgeändringarna fastställdes enhälligt på den extra föreningsstämman den 17 september 2019. Det deltog 16 medlemmar på extrastämman, varav 12 var röstberättigade.

Grusbyte i föreningens lekmiljöer

Idag startade bortforslande av gammalt grus och gammal sand från föreningens lekmiljöer (sandlådor) och ny fin grus/sand började köras ut.

Gruset hämtas på Mjölnaregatan
Leverans
Inget grus i maskineriet
En sandlåda är nästan färdig
Vid den stora sandlådan behövs det extra mycket åtgärder; virket i sittkanterna, som har förstörts under årens lopp, måste bytas ut!
Bygga upp ett stort berg…
… från en liten hög
Det blev ett fint resultat!

Grusbyte i föreningens lekmiljöer

Grusbyte i lekmiljöer

Jobbet påbörjas måndagen den 3 juni. Allt grus byts i våra olika lekområden.

Jobbet är som alla förstår logistiskt svårt.

  • Det är mycket grus som ska ut och minst lika mycket som ska in.
  • Det är mycket trafik på gatorna utanför.
  • Det är trångt för maskinerna inne på våra gårdar.

Alla som rör sig på gårdarna, vuxna som barn, bör därför vara extra uppmärksamma under tiden som arbetet pågår.

Porten på Mjölnaregatan planeras att främst användas då det går bäst att stanna där utan att hindra annan trafik.

Konsekvensen blir dock att mycket av transporterna på området kommer ske via passagerna mellan våra gårdar. Det blir trångt, därav uppmaningen om allas extra uppmärksamhet vid in- och utpassering.

Grindar och portar kommer också att stå öppna på ett annat sätt än vi är vana vid.

Brf Örnen i Malmö

Styrelsen

Stadgeändring 2019

På föreningsstämman den 9 maj 2019 gjordes det några mindre stadgeändringar för att anpassa stadgarna till normalstadgar. Bland annat preciseras det i de nya stadgeförslagen vad exakt som ingår i en bostadsrättshavares ansvar när det gäller fönster med dess olika delar och ytterdörrarna till lägenheten. Denna precisering underlättar kommunikationen och ersättningsmöjligheterna med hemförsäkringen vid olika form av skador. (Stadgeändringarna måste fastställas på en extra föreningsstämma innan de blir giltiga. De kommer då att läggas upp på hemsidan.)

Avslag för fartbegränsning på Spångatan

Trafiksituationen på Spångatan

I november 2019 behandlade styrelsen ett förslag från en delägare om att införa fartbegränsning på Spångatan. I samband med att trafiken regleras under sommarmånaderna på den angränsande Friisgatan flyttas mycket biltrafik över till oss på Spångatan och att många bilister (och cyklister!) struntar i stopplikten i korsningen Norra Skolgatan och Spångatan gör inte saken bättre. Dessutom kör många bilister snabbt på den belamrade Spångatan.  En skrivelse sändes till förvaltningschef Anna Bertilsson på Fastighets- och gatukontoret i Malmö stad. Styrelsen föreslog, att om den tunga trafiken på Spångatan inte kunde minskas eller tas bort helt så borde det i varje fall kunna installeras ett eller flera farthinder på gatan.

I ett första svar från Fastighets- och gatukontoret menade förvaltningen, att det kunde bli möjligt med att lägga ut tillfälliga farthinder på Spångatan.

Men, men –

Den tekniska nämndens trafikdelegation beslutade på ett sammanträde den 8 februari 2018 att ge avslag på föreningens framställan. Det anmärkningsvärda är att avslaget grundar sig på en tjänstemannautredning och ett tjänstemannaförslag på att avslå vårt förslag.

I den utredning som en tjänsteman har gjort på förvaltningen konstateras flera intressanta sakförhållanden:

  • Spångatan är 200 meter lång och är en livlig gata med bostäder, verksamheter och även en F-6-skola.
  • Det finns därför ett stort ”korsningsbehov” över gatan.
  • Under den senaste tioårsperioden har det inträffat 25 olyckor på Spångatan, 8 kollisionsolyckor (6 st mellan motorfordon och cyklister, en u-sväng och en mellan gående och cyklist) och 17 singelolyckor (10 gående och 7 cyklister).
  • Trafikflödet på Spångatan är 3 500 fordon/dygn, under sommarperioden 2018 när Friisgatan reglerades som gågata ökade trafikflödet med upp till 1 000 fordon/dygn.
  • Medelhastigheten på gatan är låg, under 30 km/h.

En kommentar: en låg medelhastighet utesluter ju självfallet inte bilister som kör mycket fort!

Trots innehållet i sin utredning föreslår tjänstemannen att vår framställan ska avslås, eftersom farthinder endast sätts upp på speciellt olycksdrabbade platser samt vid skolor. Det finns inget särskilt behov av farthinder ur trafiksäkerhetssynpunkt på just Spångatan.

Det är samma tjänsteman som nu föreslår avslag på vår framställan, som i ett tidigare brev meddelade, att det mycket väl skulle gå att placera ut inte en utan flera farthinder!

Beslutet kan inte överklagas enligt förvaltningslagen.

För dig som vill läsa ärendet: