Avslag för fartbegränsning på Spångatan

Trafiksituationen på Spångatan

I november 2019 behandlade styrelsen ett förslag från en delägare om att införa fartbegränsning på Spångatan. I samband med att trafiken regleras under sommarmånaderna på den angränsande Friisgatan flyttas mycket biltrafik över till oss på Spångatan och att många bilister (och cyklister!) struntar i stopplikten i korsningen Norra Skolgatan och Spångatan gör inte saken bättre. Dessutom kör många bilister snabbt på den belamrade Spångatan.  En skrivelse sändes till förvaltningschef Anna Bertilsson på Fastighets- och gatukontoret i Malmö stad. Styrelsen föreslog, att om den tunga trafiken på Spångatan inte kunde minskas eller tas bort helt så borde det i varje fall kunna installeras ett eller flera farthinder på gatan.

I ett första svar från Fastighets- och gatukontoret menade förvaltningen, att det kunde bli möjligt med att lägga ut tillfälliga farthinder på Spångatan.

Men, men –

Den tekniska nämndens trafikdelegation beslutade på ett sammanträde den 8 februari 2018 att ge avslag på föreningens framställan. Det anmärkningsvärda är att avslaget grundar sig på en tjänstemannautredning och ett tjänstemannaförslag på att avslå vårt förslag.

I den utredning som en tjänsteman har gjort på förvaltningen konstateras flera intressanta sakförhållanden:

  • Spångatan är 200 meter lång och är en livlig gata med bostäder, verksamheter och även en F-6-skola.
  • Det finns därför ett stort ”korsningsbehov” över gatan.
  • Under den senaste tioårsperioden har det inträffat 25 olyckor på Spångatan, 8 kollisionsolyckor (6 st mellan motorfordon och cyklister, en u-sväng och en mellan gående och cyklist) och 17 singelolyckor (10 gående och 7 cyklister).
  • Trafikflödet på Spångatan är 3 500 fordon/dygn, under sommarperioden 2018 när Friisgatan reglerades som gågata ökade trafikflödet med upp till 1 000 fordon/dygn.
  • Medelhastigheten på gatan är låg, under 30 km/h.

En kommentar: en låg medelhastighet utesluter ju självfallet inte bilister som kör mycket fort!

Trots innehållet i sin utredning föreslår tjänstemannen att vår framställan ska avslås, eftersom farthinder endast sätts upp på speciellt olycksdrabbade platser samt vid skolor. Det finns inget särskilt behov av farthinder ur trafiksäkerhetssynpunkt på just Spångatan.

Det är samma tjänsteman som nu föreslår avslag på vår framställan, som i ett tidigare brev meddelade, att det mycket väl skulle gå att placera ut inte en utan flera farthinder!

Beslutet kan inte överklagas enligt förvaltningslagen.

För dig som vill läsa ärendet: