Rekordmånga motioner till årets föreningsstämma (2018)

Inte på många år har så många som åtta motioner lämnats in av engagerade delägare till årets föreningsstämma. Bakom de åtta motionerna står sju olika delägare, varav två har lämnat in två motioner vardera.

Motionerna berör vitt skilda områden inom föreningens verksamhetsfält.

I två motioner föreslås att den sedan länge nedlagda Relaxen återigen väcks till liv, antingen som relaxavdelning med bastu eller som ett hobbyrum. En delägare efterlyser vägledning och striktare regler för när på dygnet och vilka veckodagar som man skall få renovera i den privata lägenheten. En gemensam grill av något slag vore bra att ha på en av innergårdarna. Det behövs någon form av skydd för de små barnen som leker på innergårdarna; den vattenfyllda fontänen kan utgöra en fara för dem liksom de sex branta källarnedgångarna. En delägare efterlyser också en tydligare jourfunktion, till exempel telefonnummer till vaktmästare, när något allvarligt som i detta fall ett inbrott har inträffat.

En av källarnedgångarna vaktas av Arbetarhustrun.

Själva föreningsstämman hölls en härligt plötslig sommarkväll den 19 april. Förutom formalia, som klarades av i snabb takt med fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet för den avgående styrelsen upptogs mycket av den nästan två timmar långa stämman av motionsgenomgångarna och diskussioner av motionernas innehåll och motionärernas olika förslag. Sammanfattningsvis kan sägas, att det så småningom utkristalliserades olika utrednings- och kostnadsberäkningsförslag till den nya styrelsen. Detta gäller bland annat för översynen av föreningens jourtjänster vid krissituationer, till exempel ett inbrott hos en delägare. Styrelsen fick också i uppdrag att ta in offerter på säkerhetsdörrar i första hand till altanerna och i andra hand på balkongerna. En översyn av barnsäkerheten på de tre innergårdarna ska också göras liksom av regler för när störande renoveringsarbete får bedrivas.

Det tillsattes också en arbetsgrupp som ska inventera den befintliga men ej använda relaxlokalen och göra en kostnadsberäkning för ett iordningsställande av den.

Årets föreningsstämma var som sagt intressant ur flera olika synvinklar. Därför är det litet synd att bara 29 av 167 röstberättigade delägare eller 17 % deltog i stämman. Det är ju föreningsstämman som granskar styrelsens arbete och förvaltningen av våra fastigheter och användningen av avgifterna, så det borde egentligen intressera fler att dels få insyn i vad som egentligen händer i föreningen och dels själva också påverka utvecklingen för sig själv och sina grannar.

Lämna ett svar