Från Föreningsstämman i april 2017

FRÅN FÖRENINGSSTÄMMAN ÅR 2017

Brf Örnens föreningsstämma den 20 april 17 i Stadshusets restaurang med ingång från Torpgatan.

Årets föreningsstämma hölls inte som vanligt de senaste åren i lokalen ”Fisketorget” utan i den stora delen av personalmatsalen. Anledningen till detta var det stora antalet deltagare – totalt ett 50-tal personer, varav 32 var röstberättigade delägare.

Eva Glimhed valdes till stämmoordförande och Ermin Sadikovic till hennes protokollförare. Eva svingade ordförandeklubban med sedvanlig schvung och energi; eftersom det inte fanns några motioner från delägarna på årets stämma kunde formaliteterna avslutas på en timme.

Brf Örnens ordförandeklubba

Ordförande Pia Sjöstrand redogjorde för årets viktigaste händelser i föreningen. Avgiften höjdes inte för andra året i rad – den senaste avgiftshöjningen genomfördes 2015-01-01 med 2 procent. I slutet av året trädde det uppdaterade K2 regelverket i kraft och som en konsekvens av detta bokfördes föreningens ränteswapar till marknadsvärdet. Totalt har föreningen amorterat 4,5 miljoner kronor under de senaste två åren. Föreningen har gjort en bra omförhandling av sina försäkringskostnader och kunnat pressa ner dessa. På vissa lån har räntan kunnat sänkas från nästan 13 procent för ett antal års sedan – vilket var situationen i slutet på 1990-talet – till dagens rekordlåga räntesats på 0,2 procent.

Den sista stora målningsetappen av de vita betongelementen på innergårdarna avslutades under året. (Ett litet hörn återstår att göra vid.) Just nu undersöker styrelsen och vår tekniska förvaltare det fortsatta behovet av fasadunderhåll, främst grunder och puts. Underhållsarbetet kommer att äga rum, som det ser ut idag, kanske först under 2018. Övernattningslägenheten är fortsatt populär. Den har en beläggning av ungefär 30 procent av årets dagar, och det får ses som en hög efterfrågan.

Eftersom det har skett en del förändringar i de ”mönsterstadgar” som reglerar en bostadsrättsförenings inre arbete, hade styrelsen föreslagit ändringar och tillägg i fem paragrafer. Ändringarna och tilläggen rör bland annat besluten om andelstal, kallelse inför föreningsstämma, förtydligande av fullmakt, om möjligheten för en icke-medlem att delta i en föreningsstämma och om tillhandahållande av förslag till stadgeändringar inför stämman. I och med godkännandet av stadgeändringarna på föreningsstämman är stadgarna ännu inte ändrade. Det behövs en ytterligare föreningsstämma, och styrelsen skall försöka få den till stånd innan sommaren inträder.

Efter godkännande av årsredovisningen och val av nästa års styrelse kunde mötesdeltagarna ta del av en trevlig matstund med en god matbit och trevligt mingel med styrelsen och sina grannar.

Lämna ett svar