Föreningsstämma 2014

BRF Örnens föreningsstämma 2014

2014 års föreningsstämma hölls på kvällen den 8 april 2014. Av tradition och vana hölls stämman även denna gång i Stadshusets restaurang i den mindre matsalen Fisketorget. Totalt var ett femtiotal delägare närvarande varav 32 (19 %) var röstberättigade. Pia Sjöstrand hälsade deltagarna välkomna och som mötesordförande utsågs delägare Eva Glimhed. Hon fördelade ordet och genomförde en komplicerad kontrapropositionsomröstning med sedvanlig bravur och excellens.

Foreningsstamma 2014_1

En välbesökt föreningsstämma. Pia Sjöstrand och Eva Glimhed diskuterar en fråga.

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2013 gicks igenom och godkändes av stämman. Föreningsrevisor Karin Williams, som på grund av annat uppdrag inte kunde vara närvarande under stämman lät dock hälsa, att hon ”fortfarande är en nöjd revisor”. Det sammanlagda överskottet på 2 282 132 kronor beslutades balanseras i ny räkning.” Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Styrelsen skall även fortsättningsvis bestå av fem ordinarie ledamöter och fem suppleanter. Niklas Lagström avgick som suppleant och ersattes av Marie Holmgren. Det skedde inga andra förändringar i den nya styrelsen. Liksom tidigare kommer styrelsen att konstituera sig på sitt första styrelsemöte (8 maj 2014) och utse ordförande, vice ordförande och sekreterare.

Stämman behandlade sammanlagt fyra inkomna motioner. Tre motioner som behandlade ommålning av vissa entrédörrar, ordnandet av en fritidskommitté och föreningens elkostnader hade besvarats av den avgående styrelsen och svaren fastställdes. En fjärde motion, som innehöll förslag om att Brf Örnen skulle ”tillskriva Tekniska nämnden i Malmö stad och föreslå, att en utredning påbörjas om att göra om sträckan från Norra Skolgatan till Södra Förstadsgatan av Spångatan till gågata” väckte en livlig och intressant diskussion. (Enligt vissa deltagare hade det aldrig tillförne diskuterats så mycket på en föreningsstämma i föreningen!) Efter diskussionen valde stämman att bordlägga motionen i avvaktan på att se vilka konsekvenser försöksverksamheten med avstängningen av en del av Södra Förstadsgatan vid Hemköp kan få för oss boende i föreningen.

Efter stämmans avslutande bjöd delägarna sig själva på varm korv med bröd och fika. Den kryddnejlikedoftande korven väckte minnen till liv från barndomens utflykter i skog och mark!

Lämna ett svar