Höjning av årsavgiften 2013

Information om 2013 års avgifter

Styrelsen har beslutat att höja årsavgifterna i föreningen med 4 procent fr o m  2013-01-01. Efter flera års sänkning och oförändrade avgifter måste föreningen anpassa sig till rådande kostnadsläge. Detta innebär att avgiften för t ex  en lägenhet i föreningen på 75 m2 höjs med c:a 180 kr per månad.

Några delägare har kontaktat styrelsen med anledning av den beslutade avgiftshöjningen för 2013. De är frågande inför höjningen, med tanke på att mycket i samhället tycks ha blivit billigare. 

Vi kan konstatera, att Brf Örnen har haft en gynnsam ekonomisk situation under de senaste åren, främst beroende på en skicklig ekonomisk förvaltning och rätt bedömningar av det mest förmånliga ränteläget vid olika tillfällen. Denna ekonomiska situation kan dock inte fortsätta i det oändliga. Ett mycket viktigt faktum som styrelsen hade att ta ställning till är våra fastigheters ålder. Under sommaren 2012 hade styrelsen beställt en grundlig genomgång av föreningens fastigheter. Synen har resulterat i en detaljerad och gedigen underhållsplan. Underhållsplanen beskriver år för år det nödvändiga underhållet av fasader, balkonger/loftgångar, fönster/dörrar/portar, yttertak, trapphus, hissar, tvättmaskiner samt ventilation/el/värme. Kostnaderna varierar år från år, men redan för det närmsta året beräknas underhållsbehovet för bl a fasader, yttertak, och målning gå på c:a 2 miljoner kronor.

Andra kostnader som också har ökat är driftskostnaderna för den gemensamma elen, värmen och vattnet. Under de senaste åren har dessa kostnader stigit med 14 %, utan att föreningen har höjt sina avgifter i samma takt. Det tillkommer även höjda kostnader för förvaltningen av fastigheterna. Bankerna måste hålla en högre kapitalandel i sina räkenskaper, vilket inneburit att de ökat sina marginaler. I slutändan är det vi konsumenter som betalar även dessa ökade kostnader. 

För att runda av, så bygger den 4 %-iga avgiftshöjningen på sunda ekonomiska antaganden. Vi har som styrelse och delägare ett stort ansvar för att fastigheterna även fortsättningsvis behålls i fullvärdigt skick, både ur vår egen boendesynpunkt som ur marknadsekonomiska värderingar.

Utvecklingen av konsumentprisindex under motsvarande tid:

En jämförelse av utvecklingen av KPI och BRF Örnens genomsnittliga årsavgift per kvm visar på ett intressant faktum. Föreningens årsavgifter låg högre i jämförelse med KPI under 1990-talet och den första hälften av 2000-talet. Föreningen hade då höga kostnader för de nyproducerade lägenheterna. 2007/2008 kunde föreningen inleda en rad avgiftssäkningar, och f n ligger utvecklingen av årsavgiften lägre än utvecklingen av konsumentprisindex.

Som en jämförelse kan vi titta på MKB:s hyresutveckling sedan 1991. MKB har haft hyreshöjningar varje år förutom 1998, 2001 och 2006. Den genomsnittliga hyreshöjningen varje år ligger kring 2,25 %, med variationer mellan 1,00 % och 5,26 %.

MKB Hyresutveckling

Brf Örnens styrelse, 24 januari 2013

Comments

 1. Péter says:

  (SDS, 6 februari 2013.) Notis om att MKB vill höja hyrorna med tre procent från första april i år i sina 23 000 bostäder. ”Höjningen motsvarar en uppskattad ökning av hyresvärdet under 2012 och utgår ifrån vad andra skånska bostadsbolag har begärt” kommenterar MKB:s förhandlingsansvarige Henrik Kjellgren.

 2. Péter Bódis says:

  Hej och tack för dina kommentarer, Ulla. Ur våra stadgar framgår, att ”Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen…” och under verksamhetsåret är styrelsen vald för detta arbete. Jämförelsen med MKB:s och övriga kostnadsutvecklingar under de senaste åren i jämförelse med föreningens är intressanta, eftersom de visar på styrkan i självförvaltningen.

 3. Ulla Fredriksson says:

  De kompletterande upplysningarna från styrelsen om 2013 års avgifter var intressanta och klargörande – även om jag undrar över jämförelsen mellan höjningarna inom det jättelika MKB och en enskild, i sammanhanget liten, bostadsrättförening.
  Tack för förtydligandet! Jag uppskattar styrelsens beredvillighet att resonera med föreningens delägare.

Lämna ett svar